La Paret de l’esquerra presenta… Gràfiques en lluita, Xile 2011-2019 | Inauguració Dv. 22/9 – 19h

[ // castellano más abajo // ]

Gràfiques en lluita
Ocupació de l’espai públic des de la propaganda a Xile 2011-2019

Aquest divendres 22 de novembre, a les 19h, inaugurem aquesta exposició i la Fira de Grafika Disruptiva

En aquesta exposició comptem amb una part important de l’arxiu de tallers i artistes gràfics que retracten les diverses lluites i problemàtiques del Xile actual. Impulsades des de la territorialitat, l’autonomia, l’horitzontalitat i l’autogestió, són motors d’organització que ens articulen.

Proposem, d’aquesta manera, generar un diàleg que pugui transcendir les fronteres per motivar-nos a repensar les nostres formes de producció i estratègies sobre com pensem a l’espectador i l’espai públic en constant tensió i disputa. Especialment, a l’actual rebel·lió popular xilena, on el poder de les imatges ha cobrat especial rellevància, clar rebuig popular al conjunt de l’ordre neoliberal i la institucionalitat política, que ha desplegat totes les seves eines comunicacionals per disminuir el perfil de la protesta i amagar la repressió. Participen en aquesta mostra: Taller de serigrafia del Peda, Taller Libre, Taller Güiña, Taller de Serigrafia Instantánea, Gráfica Diablo Rojo i Ofensiva Gráfica, tots ells productors de Santiago de Chile.

Realitzem un retall 2011-2019, tenint en compte com a fites els àlgids processos de lluita que han tingut i estan tenint lloc a les poblacions, barris, col·legis, universitats, sindicats i milers d’organitzacions politicosocials en contra de dècades d’implementació de polítiques neoliberals de privatització de drets bàsics i precarització de la vida, endeutament, concentració de la riquesa, corrupció, repressió i manca d’una democràcia popular real.

La necessitat de generar una irrupció als carrers que superés les pràctiques tradicionals de mobilització va permetre noves formes d’ocupar i reapropiar-se de l’espai públic per generar l’explosió des de i pel poble, on van sorgint constantment noves expressions en la gràfica i el llenguatge artístic.

La propaganda no és només una eina accessòria als processos de lluita, sinó que busca construir un llenguatge que es posiciona de manera activa i proposa lògiques antagòniques a les del poder hegemònic i els seus discursos de control social que busquen legitimar la repressió, silenciar la protesta i governar sota la idea d’una normalitat que ja no és desitjada a Xile, en tant que el poble apel·la a un canvi, a una transformació, a una revolució i no a la perpetuació d’un statu quo al servei dels grans poders econòmics.


Gráficas en lucha
Ocupación del espacio público desde la propaganda en Chile 2011-2019

Este viernes 22 de noviembre, a las 19h, inauguramos esta exposición y la Feria de Grafika Disruptiva

En esta exposición contamos con parte importante del archivo de talleres y artistas gráficos quienes están retratando diversas luchas y problemáticas del Chile actual, las cuales se han impulsado desde la territorialidad, la autonomía, la horizontalidad y la autogestión, como motores de organización que nos articulan.

Proponemos, de este modo, generar un diálogo que trascienda las fronteras para motivarnos a repensar nuestras formas de producción y estrategias sobre cómo pensamos al espectador y al espacio público en constante tensión y disputa, especialmente en la actual rebelión popular chilena, donde el poder de las imágenes ha cobrado especial relevancia claro rechazo popular al conjunto del orden neoliberal y la institucionalidad política, la cual ha desplegado todas sus herramientas comunicacionales para bajar el perfil a la protesta y ocultar la represión. Participan en esta muestra: Taller de Serigrafía del Peda, Taller Libre, Taller Güiña, Taller de Serigrafía Instantánea, Gráfica Diablo Rojo y Ofensiva Gráfica, todos ellos productores de Santiago de Chile.

Realizamos un recorte 2011-2019, teniendo en cuenta como hitos los álgidos procesos de lucha que han tenido y están teniendo lugar en las poblaciones, barrios, colegios, universidades, sindicatos y miles de organizaciones político-sociales en contra de décadas de implementación de políticas neoliberales de privatización de derechos básicos y precarización de la vida, endeudamiento, concentración de la riqueza, corrupción, represión y falta de una real democracia popular.

La necesidad de generar una irrupción en las calles que superara las prácticas tradicionales de movilización permitió nuevas formas de ocupar el espacio público y reapropiarlo para generar la explosión desde y para el pueblo, donde van surgiendo constantemente nuevas expresiones en la gráfica y el lenguaje artístico.

Esto se da en el entendido de que la propaganda no es solo una herramienta accesoria a los procesos de lucha, sino que busca construir un lenguaje que se posiciona de manera activa y propone lógicas antagónicas a las del poder hegemónico y sus discursos de control social que buscan legitimar la represión, silenciar la protesta y gobernar bajo la idea de una “normalidad” que ya no es deseada en Chile, en tanto que el pueblo apela a un cambio, a una transformación, a una revolución y no a la perpetuación de un status quo al servicio de los grandes poderes económicos.